Termes i condicions

Termes i condicions

Generalitats

Les presents Condicions Generals d'Ús i de la Contractació (d'ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, l'accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini http://carnisseriacolomvila.cat/ i els seus subdominis (d'ara endavant, “el Lloc web”), així com la contractació de productes i/o serveis a través d'aquest. El simple accés al Lloc web atribueix a qui el realitza la condició d'Usuari del Lloc web (d'ara endavant, “el “Usuari”) i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d'acord amb aquestes Condicions Generals, l'Usuari ha d'abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-lo.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.
  • Que és major d'edat d'acord amb la normativa vigent en el seu lloc de residència, en cas contrari el menor haurà de comptar amb l'autorització dels seus representants legals.
  • Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té capacitat suficient per a això.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L'Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden sofrir modificacions.

El titular del Lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc web.

La modificació d'aquestes Condicions Generals no afectarà els béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.

En cas que Carnisseria Colom Vila, S.C.P. encarregui a un tercer de confiança la custòdia de les successives versions de les condicions generals, totes dues parts reconeixen com a única versió vàlida d'aquestes condicions a cada moment aquella que consti en la base de dades del tercer de confiança.

1. Informació general del Lloc web

En compliment del que s'estableix per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s'ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: Carnisseria Colom Vila, S.C.P.

Domicilio social: Mas Gelta, s/n, 08503-Gurb

C.I.F.: J63268320

E-mail: info@carnisseriacolomvila.cat

Teléfono: 938507586

2. Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que es disposa pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, s'informarà prèviament a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, conforme al que es preveu en el citat reglament.

A través dels formularis disponibles en la web es recopilarà la informació personal, mitjançant la marcació de la casella o casella de selecció corresponent, l'usuari acceptarà expressament i de manera lliure, que les seves dades personals siguin tractats amb la finalitat per a la qual se li sol·licitin. Per a més informació l'usuari pot consultar nostra http://carnisseriacolomvila.cat/content/6-politica-de-privacitat

3. Accés al Lloc web

El simple accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

3.1. Necessitat de Registre

La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de l'Usuari.

La utilització dels serveis prestats per Carnisseria Colom Vila, S.C.P. i la compra en la Web requereix el registre com a usuari en la Web. Amb la finalitat de completar el registre s'hauran d'aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pots consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç: http://carnisseriacolomvila.cat/content/6-politica-de-privacitat

Així mateix, has de tenir en compte que en tot moment pots modificar les teves dades personals, així com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i d'oposició de conformitat amb l'EL 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament d'aquest. A aquest efecte, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d'un Usuari registrat es reputaran realitzats per aquest Usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

3.2. Normes d'utilització del Lloc web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s'estableix en la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

II.- No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.

III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu escombraries", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

VII.- No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc web.

VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.

IX.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a Carnisseria Colom Vila, S.C.P. davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, Carnisseria Colom Vila, S.C.P. el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

A vegades, Carnisseria Colom Vila, S.C.P. facilitarà a l'Usuari a través de les seves comunicacions, com per exemple els butlletins periòdics, un enllaç que li permetrà accedir al seu compte personal. Aquest accés es durà a terme a través d'una direcció única i privada, de manera que l'Usuari no necessitarà introduir les seves claus d'accés al Lloc web. En conseqüència, l'Usuari haurà de tractar les comunicacions de Carnisseria Colom Vila, S.C.P. de manera confidencial i abstenir-se de reenviar-les a tercers, a fi d'evitar accessos no autoritzats a la informació privada del seu compte.

3.3. Exclusió de Responsabilitat

L'accés de l'Usuari al Lloc web no implica per a Carnisseria Colom Vila, S.C.P. l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Carnisseria Colom Vila, S.C.P. no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web.

Carnisseria Colom Vila, S.C.P. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

3.4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El servei d'accés al Lloc web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (d'ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Carnisseria Colom Vila, S.C.P. només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l'hi a Carnisseria Colom Vila, S.C.P., sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars d'aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de Carnisseria Colom Vila, S.C.P. amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Carnisseria Colom Vila, S.C.P. no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualizació, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a Carnisseria Colom Vila, S.C.P..

3.5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Carnisseria Colom Vila, S.C.P. o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Carnisseria Colom Vila, S.C.P. o tercers, sense que pugui entendre's que l'accés al Lloc web atribueix algun dret sobre aquests.

En tot cas, l'Usuari coneix i accepta que les qualificacions i els comentaris que realitzi sobre els productes disponibles a través del Lloc web podran ser accessibles per a la resta dels Usuaris del Lloc web, incloent la identitat del seu autor.

Sobre tots els comentaris allotjats lliurement per l'Usuari en el Lloc web, incloguin o no una opinió o descripció dels productes oferts (d'ara endavant, “els Continguts”), l'Usuari atorga gratuïtament a Carnisseria Colom Vila, S.C.P. una llicència d'ús no exclusiva, de territorialitat mundial i amb la durada màxima prevista legalment.

Sobre la base d'aquesta llicència, Carnisseria Colom Vila, S.C.P. podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels Continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis oferts per Carnisseria Colom Vila, S.C.P. i publicitar els seus productes i serveis.

4. Condicions de Contractació

4.1. Registre de l'Usuari

La utilització dels serveis prestats per Carnisseria Colom Vila, S.C.P. no implica la necessitat de registre de l'Usuari en el Lloc web.

L'Usuari haurà de procedir als serveis indicant el seu nom complet, adreça de correu electrònic. Una vegada completat el registre, s'enviarà un missatge al compte de correu designada amb un enllaç que l'Usuari haurà de seguir per a confirmar que disposa d'accés a aquesta.

En tot cas, s'exigirà que l'Usuari accepti les presents Condicions Generals, així com la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

Una vegada que l'Usuari està registrat correctament en la web pot en tot moment accedir a “El meu Compte”. A través de “El meu Compte” l'Usuari pot modificar les seves dades personals, així com les dades relacionades amb l'enviament de comandes, comprovar si té comandes pendents de lliurament.

4.2. Condicions d'enviament

Carnisseria Colom Vila, S.C.P. únicament envia els seus productes a: Comunitat Autonoma de Catalunya. No serà possible realitzar el procés de compra a través del Lloc web a destinacions diferents dels indicats.

També s'ofereix la possibilitat de recollida a la nostra botiga física.

La compra de productes en el Lloc web està subjecta al pagament de despeses d'enviament, a compte del comprador.

Les despeses d'enviament dependran del destí i del nombre de productes adquirits conforme a la taula indicativa exposada a continuació. En qualsevol cas, les despeses d'enviament efectius es detallaran al llarg del procés de compra i el comprador tindrà la possibilitat de revisar aquests costos abans de finalitzar la seva compra. Carnisseria Colom Vila, S.C.P. no pot fer-se responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables directament a Carnisseria Colom Vila, S.C.P., casos fortuïts o de força major.

Taula de preus entrega

La compra minima sera de 30€

Comarca d'Osona

Compra de 30€ a 50€ 5€ més IVA
Compra de 50€ a 100€ 1.5€ més IVA
Compra superior a 100€ Enviament gratuït

Resta de Catalunya

Compra de 30€ a 50€ 8€ més IVA
Compra de 50€ a 100€ 6€ més IVA
Compra superior a 100€ Enviament gratuït

Les despeses d'enviament a dalt esmentats inclouen a més del transport dels productes, el seu embalatge en caixes especialment dissenyades per a transportar, l'assegurança contra pèrdua o trencament, així com l'IVA.

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'Usuari.

Carnisseria Colom Vila, S.C.P. no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit en què el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a Carnisseria Colom Vila, S.C.P., tal com l'absència del destinatari en l'adreça de lliurament.

En cas d'absència del destinatari i sempre que sigui possible, es deixarà nota de pas amb la informació necessària per a acordar un nou lliurament en el domicili del destinatari o les indicacions necessàries perquè aquest vagi a recollir el producte a un determinat lloc. En tot cas, transcorreguts 7 dies des de l'últim intent de lliurament sense que la comanda hagi pogut lliurar-se, el mateix serà retornat a origen procedint-se a resoldre el contracte.

4.3. Terminis de lliurament

4.3.1. Lliurament del producte

Carnisseria Colom Vila, S.C.P. es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en la direcció que el CLIENT assenyali en el formulari de comanda. Amb la finalitat d'optimitzar el lliurament, agraïm al CLIENT que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins de l'horari laboral habitual i un telèfon de contacte, si pot ser un mòbil, on l'empresa de transports l'informarà de l'estat i previsió de lliurament.

3.3.2. Termini de lliurament

El termini per als lliuraments a la comarca d'Osona seran dimecres i divendres. Els lliuraments resta de Catalunya es de 24-48 horas.

3.4. Selecció dels productes per l'Usuari

Tot Usuari registrat podrà contractar a través del Lloc web la compra de productes.

El procés de compra en Carnisseria Colom Vila, S.C.P. es basa en una cistella virtual, a la qual l'Usuari pot afegir els productes que desitgi adquirir.

Per a afegir productes a la cistella de la compra, una vegada l'Usuari es troba en la pàgina de descripció del producte i seleccionades les opcions de personalització disponibles, ha de seleccionar l'opció “Afegir a cistella” facilitada.

En tot moment l'Usuari pot accedir i modificar el contingut de la cistella.

3.5. Tramitació de la comanda

Una vegada es trobin en la cistella de la compra els productes que desitgi adquirir, l'Usuari podrà iniciar la tramitació de la comanda, seleccionant l'opció “Veure cistella”, opció que mostrarà a l'Usuari el contingut de la cistella virtual, permetent la modificació dels productes seleccionats i la seva eliminació de la cistella de la compra. L'Usuari ha d'assegurar-se que els productes indicats en pantalla són els que desitja adquirir i seleccionar d'entre les zones geogràfiques llistades la corresponent a l'adreça d'enviament. En aquest punt es mostra el preu total dels productes seleccionats i les despeses d'enviament generats. També en aquest apartat, l'Usuari podrà visualitzar, si escau, les promocions automàticament aplicades a la seva comanda, utilitzar els codis promocionals i/o els xecs regal dels quals disposi.

Prement” SEGÜENT”, l'Usuari accedeix a un panell on haurà d'indicar les dades d'enviament; per a prosseguir amb el procés de contractació, l'Usuari ha d'emplenar la informació de l'enviament, incloent el seu nomcomplet, telèfon i adreça, emplenant tots els camps marcats com a obligatoris. En aquest apartat l'Usuari podrà incloure les informacions útils que consideri necessàries per al missatger, si bé Carnisseria Colom Vila, S.C.P. no pot garantir el seu compliment.

Si l'Usuari desitja que l'adreça de facturació sigui diferent a la d'enviament, haurà de marcar la casella “La meva adreça de facturació és diferent a la de lliurament” i emplenar la informació corresponent. En aquest mateix apartat, l'Usuari pot afegir un missatge per al destinatari, indicat especialment en el cas de regals.

En la següent fase del procés de compra, l'Usuari haurà de seleccionar la forma de pagament. En aquest moment s'indica de nou a l'Usuari l'import exacte a pagar, resultant de sumar el preu dels productes i les despeses d'enviament, nets de l'eventual descompte promocional i/o xec regal.

Seguint l'enllaç “REALITZAR LA COMANDA”, es conduirà a l'Usuari a la passarel·la de pagament seleccionada.

Una vegada tramitat el pagament correctament, es tramitarà la comanda de manera automàtica, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l'Usuari confirmant l'operació.

4.6. Preu dels productes

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se'ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s'expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A.).

4.7. Forma de pagament

La compra de productes a través de la Passarel·la de Carnisseria Colom Vila, S.C.P. permet les següents formes de pagament:

- Pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit (VISA, MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS) a través d'un TPV virtual.

Per a utilitzar la targeta de crèdit a través d'un TPV virtual, el comprador ha d'emplenar un formulari indicant el nom del propietari de la targeta, tipus de targeta, data de caducitat de la targeta i codi de seguretat.

Carnisseria Colom Vila, S.C.P. no té accés a les dades bancàries vinculades als mitjans de pagament i no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament.

4.8. Confirmació de la recepció de l'acceptació

Una vegada finalitzat el procés de compra, l'Usuari rebrà, en l'adreça de correu electrònic designada en el formulari de registre, una comunicació especificant les característiques del producte, preu, forma d'enviament seleccionada, data de contractació, número de comanda i data de lliurament. Així mateix, es farà arribar a l'adreça de correu electrònic facilitada per l'Usuari un enllaç permanent a les presents condicions de contractació. L'Usuari podrà sol·licitar en qualsevol moment, de manera gratuïta, una còpia de les condicions generals aplicables a cada moment a Carnisseria Colom Vila, S.C.P. o a qualsevol tercer designat per al registre i control de versions, si escau.

4.9. Devolució d'una comanda.

En cas que un o diversos productes arribessin deteriorats a conseqüència del transport, serà necessari que el destinatari el faci constar per escrit en l'albarà de lliurament que li lliurarà el transportista en el moment de rebre l'enviament, acompanyat de la seva signatura. Després, serà necessari que ho comuniqui Carnisseria Colom Vila, S.C.P., per escrit, en un termini màxim de set dies hàbils des de la data de recepció, explicant els fets amb detall. És necessari que el destinatari conservi el/els producte/s deteriorat/s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol manipulació, alteració o ús. Una vegada realitzades les gestions i comprovacions oportunes, i dins d'un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, Carnisseria Colom Vila, S.C.P. reemborsarà els diners dels productes deteriorats mitjançant una transferència a la targeta de crèdit que es va utilitzar en el moment d'efectuar la compra. Una vegada realitzat el reemborsament dels diners, Carnisseria Colom Vila, S.C.P. es reserva el dret a reclamar els productes deteriorats (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si els productes rebuts difereixen de la comanda original, serà necessari que el client el comuniqui per escrit a Carnisseria Colom Vila, S.C.P. , en un termini màxim de set dies hàbils des de la data de recepció. El destinatari haurà de guardar el/els producte/s objecte de reclamació sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. Una vegada fetes les gestions i comprovacions oportunes, i dins d'un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, Carnisseria Colom Vila, S.C.P. reemborsarà els diners dels productes erronis mitjançant una transferència a la targeta de crèdit que es va utilitzar en el moment d'efectuar la compra. Una vegada realitzat el reemborsament dels diners, Carnisseria Colom Vila, S.C.P. es reserva el dret a reclamar els productes erronis (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si per alguna raó diferent de les anteriors, el client decideix retornar algun producte, menys els productes considerats especials (productes que per la seva naturalesa, estacionals, frescos o caducitat reduïda), disposarà de set dies hàbils des de la data de recepció de l'enviament. Serà necessari que el client el comuniqui prèviament a Carnisseria Colom Vila, S.C.P. , per escrit, dins del termini indicat. El destinatari haurà de guardar el/els producte/s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. El client haurà de retornar est/els producte/s en perfectes condicions, anant al seu càrrec tant les despeses del primer enviament com les de la devolució (que haurà de gestionar directament), així com també les despeses duaneres, si n'hi hagués. Una vegada rebut i fetes les comprovacions oportunes, Carnisseria Colom Vila, S.C.P. reemborsarà el seu import mitjançant una transferència a la targeta de crèdit que es va utilitzar en el moment d'efectuar la compra, dins del termini màxim de trenta dies des de la data de recepció del/els producte/s en les seves instal·lacions.

Les comandes han de ser retornats a la següent adreça:

Titular: Carnisseria Colom Vila, S.C.P.

Domicili: Mercat Municipal de Manlleu, Parades 8-10 08560-Manlleu (Barcelona)

E-mail: info@carnisseriacolomvila.cat

Telèfon: 938507586

Queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en què per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts o quan la mercaderia retornada al magatzem o el seu embalatge no estiguin complets i / o en perfecte estat.

4.10. Dret de desistiment.

El comprador disposarà en tot cas d'un termini de catorze (14) dies naturals després de la recepció del Producte per a exercir el seu dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir cap sanció.

El comprador haurà de manifestar la seva intenció de desistir dins del termini indicat i haurà de procedir a la devolució del producte. Per a això l'Usuari podrà remetre un correu electrònic a l'adreça info@carnisseriacolomvila.cat incloent el seu nom i adreça, així com el número de la seva comanda. També podrà contactar de manera telefònica amb la finalitat d'agilitar el procés de devolució dels imports corresponents.

Carnisseria Colom Vila, S.C.P. reemborsarà les sumes abonades per l'Usuari sense retenció de despeses. No obstant això, el cost de la devolució del producte serà a càrrec de l'Usuari.

Rebuts els productes sobre els quals recau el desistiment i verificat el seu correcte estat, Carnisseria Colom Vila, S.C.P. retornarà a l'Usuari les sumes abonades en un termini màxim de 10 dies naturals. Els productes que no conservin el seu embalatge original podran sofrir una depreciació.

4.11. Excepcions al dret de desistiment

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

b) El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

d) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

e) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat oberts després del lliurament.

f) El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

g) El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.

h) Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que li visiti per a efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d'aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.

i) El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat oberts pel consumidor i usuari després del lliurament.

j) El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

k) Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

l) El subministrament de serveis d'allotjament per a finalitats diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

m) El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

5. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fòrum, als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari.

Aquestes Condicions Generals estan subjectes al que es disposa en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació; Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; Reglament (EU) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades; Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

7. Informació al comprador sobre la plataforma de resolució de conflictes E.comerç

S'informa el comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis en línia.

Conforme a l'Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: “La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.”